Select Page

Dansk:
Mit arbejde med at “sætte” bøger er kommet som gaver fra himlen. Forfatterne tager mig med på spændende rejser, ind i dejlige universer af fortællinger og læring for både børnefamilier og voksne på deres livs rejser.

Bøgernes tilblivelse er en balanceret udveksling af mine kreative evner og forfatterens manuskript, tanker, ideer og ord. Hvor processen hos mig starter, ved at jeg dykker ind i materialet, møder forfatteren, beder om yderligere billedmaterialer, stiller spørgsmål og tuner ind på farver, energier og det tankeunivers som manuskriptet er skrevet i.

Man kan sige at jeg følger op og hjælper forfatteren med at afslutte en stor skabende proces, der manifesteres fysisk, i en bog på tryk.

For mig er det en skøn proces, en kombination af alt hvad jeg har lært gennem mange års erfaring i forskellige jobs, min interesse for håndværket, farver, fonte, papirkvaliteter og trykmetoder. Det hele går op i en højere helhed med min glæde ved at designe og vejlede til bogens videre rejse. For den er bestemt ikke afsluttet, blot fordi bogen er blevet trykt. Jeg føler for bøgerne og ser deres videre vej ud til sine læsere og har ofte svært ved at stoppe processen i det kreative flow af skridt og tiltag der kan gøres, for at få bøgerne ud i verden.

Jeg husker en opgave da jeg arbejdede på trykkeriet, vi skulle lave et sæsonhæfte med oversigt og tilmeldingsblanket over alle aktiviteter for universiteternes sportsklubber i København. Det blev en fin lille sag, hvor jeg arbejde med et lækkert og balanceret layout, en opsætning i sort/ hvid med tilretning af lidt håbløse billeder, som endte med at blive gode i gråtoner og sjove filtre med Photoshop. Et matchende coverbillede med samme filtre, blot i flotte Aqua marine farver af en svømmer. Resultatet blev et lækkert lille hæfte, der gjorde at samtlige hold blev fuldt booket og overvældende stor succes.

Det er den visuelle opmærksomhed, timing med det rette budskab, til den rette tilskuer, der kan skabe gode resultater.

Bøger er magiske og jeg har altid selv læst meget. Jeg knækkede koden på bogstaver og ord og lærte mig selv at læse inden efterårsferien i første klasse. Fra anden klasse blev jeg en meget flittig gæst på skolebiblioteket og slæbte bøger med hjem og læste 4-5 stykker om ugen. Jeg startede med at låne alle Troldpus bøgerne. Den lille fyr med tryllepinden i munden som kunne rejse rundt hvor end han ville og gøre sig usynlig mens han lavede søde harmløse drillerier i sine omgivelser. Åhhh jeg elskede den verden.

Jeg husker også hvordan jeg så at sige slugte af de tykke bøger fra serien “Det lille hus på prærien” som hver tog flere dage at komme igennem. Da bøgerne senere blev filmatiseret, var jeg en trofast seer af samtlige afsnit af Tv-serien. Skriver du godt, ved man aldrig hvor en bog kan ende, tænker her også på bøgerne fra J.K.Rowling om Harry Potter og hans magiske univers.

Har du også en bog i hjertet? Du kan få masser af vejledning fra mange skønne “bog doulaer” derude. Jeg kender selv nogle stykker efterhånden og ved hvem jeg kan anbefale. Når du så er klar, hjælper jeg dig med at får den i det helt rette format med lækkert og læsbart layout.

Babyer bliver født efter ni måneders graviditet, mens bøger oftest er årevis undervejs og den sidste del af rejsen, som er planlægning af en udgivelse, kan sagtens startes op tolv måneder inden ønsket udgivelse. Selv inden bogen er helt færdigskrevet. Hold dig ikke tilbage.

Book GRATIS 20 minutter i min kalender og fortæl mig om dit kommende bogprojekt. BOOK Her

English:
My work with “setting books” is gift from heaven. They take me  on exciting journeys, into lovely universes of stories and learning for both families with children and adults on their life’s journey.

The genesis of the books is a balanced exchange of my creative abilities and a writer’s  manuscript,  thoughts, ideas and words. Where the process working with me, starts by me diving into the material, meeting the author, asking for additional imagery, asking questions and tuning in to colours, energies and the mindset in which the manuscript is written.

You could say that I do the birth helping process with the author by finishing a great creative process that manifests physically, into a book in print.

For me, it’s a wonderful process, a combination of all I’ve learned throughout years of experience in various jobs. My interest in craftsmanship, colours, fonts, paper quality and printing methods. It all goes up in a higher whole with my pleasure in designing and guiding the book’s further journey. Because it is certainly not finished simply by the book being printed. I feel for the books and see their further way out to it’s readers and often find it difficult to stop the process in the creative flow of steps and actions that can be taken to get the books out into the world.

I remember a task  when I worked at the printer, we had to do a seasonal booklet overviewing all activities of The Students Sports Clubs in Copenhagen. It became a nice little case where I worked out a balanced layout, in black & white with adjustments of slightly hopeless images, which ended up being good supported by funny filters within Photoshop. A nice matching cover image using the same filters, in Aqua marine colours of a swimmer. The result was a delicious little booklet that made all classes fully booked and overwhelmingly successful.

With the visual attention, good timing and with the right message exposed to the right audience, good results will appear.

Books are magical and sinse childhood I’ve been reading a lot. I discovered the spell of letters and words and taught myself to read before the autumn break in first grade. From the second grade I became a very diligent guest at the school library and  dragged books home and read  4-5  pieces a week. I started by borrowing all the Troldpus books. The little guy with the magic stick in his mouth who could travel wherever he wanted and make himself invisible while making sweet harmless banter in his surroundings. Oh, I loved that world.

I also remember how I, so to speak, swallowed the thick books from the series “The Little House on the Prairie” which  each took several days to  get    through. When the books were later filmed, I was a faithful viewer of every episode of the TV series. If you write well, you never know where a book might end up, and you also think of the books from J.K.Rowling about Harry Potter and his magical universe.

Do you have  a book in your heart, too? You can get lots of guidance from many wonderful “book doulas” out there. I myself know a few now and know who I can recommend. When you’re ready, I’ll help you get it in just the right format with a nice and readable layout.

Babies are born after nine months of pregnancy, buts books are  usually years in the making and the last part of the journey, which is planning a release, can easily starts  up  twelve months before desired release. Selv before the book is completely finished. Don’t hold back.

Book for FREE 20 minutes in my calendar and tell me about your upcoming  book project. BOOK Here

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.