Select Page
BOG Design

BOG Design

Dansk:
Mit arbejde med at “sætte” bøger er kommet som gaver fra himlen. Forfatterne tager mig med på spændende rejser, ind i dejlige universer af fortællinger og læring for både børnefamilier og voksne på deres livs rejser.

Bøgernes tilblivelse er en balanceret udveksling af mine kreative evner og forfatterens manuskript, tanker, ideer og ord. Hvor processen hos mig starter, ved at jeg dykker ind i materialet, møder forfatteren, beder om yderligere billedmaterialer, stiller spørgsmål og tuner ind på farver, energier og det tankeunivers som manuskriptet er skrevet i.

Man kan sige at jeg følger op og hjælper forfatteren med at afslutte en stor skabende proces, der manifesteres fysisk, i en bog på tryk.

For mig er det en skøn proces, en kombination af alt hvad jeg har lært gennem mange års erfaring i forskellige jobs, min interesse for håndværket, farver, fonte, papirkvaliteter og trykmetoder. Det hele går op i en højere helhed med min glæde ved at designe og vejlede til bogens videre rejse. For den er bestemt ikke afsluttet, blot fordi bogen er blevet trykt. Jeg føler for bøgerne og ser deres videre vej ud til sine læsere og har ofte svært ved at stoppe processen i det kreative flow af skridt og tiltag der kan gøres, for at få bøgerne ud i verden.

Jeg husker en opgave da jeg arbejdede på trykkeriet, vi skulle lave et sæsonhæfte med oversigt og tilmeldingsblanket over alle aktiviteter for universiteternes sportsklubber i København. Det blev en fin lille sag, hvor jeg arbejde med et lækkert og balanceret layout, en opsætning i sort/ hvid med tilretning af lidt håbløse billeder, som endte med at blive gode i gråtoner og sjove filtre med Photoshop. Et matchende coverbillede med samme filtre, blot i flotte Aqua marine farver af en svømmer. Resultatet blev et lækkert lille hæfte, der gjorde at samtlige hold blev fuldt booket og overvældende stor succes.

Det er den visuelle opmærksomhed, timing med det rette budskab, til den rette tilskuer, der kan skabe gode resultater.

Bøger er magiske og jeg har altid selv læst meget. Jeg knækkede koden på bogstaver og ord og lærte mig selv at læse inden efterårsferien i første klasse. Fra anden klasse blev jeg en meget flittig gæst på skolebiblioteket og slæbte bøger med hjem og læste 4-5 stykker om ugen. Jeg startede med at låne alle Troldpus bøgerne. Den lille fyr med tryllepinden i munden som kunne rejse rundt hvor end han ville og gøre sig usynlig mens han lavede søde harmløse drillerier i sine omgivelser. Åhhh jeg elskede den verden.

Jeg husker også hvordan jeg så at sige slugte af de tykke bøger fra serien “Det lille hus på prærien” som hver tog flere dage at komme igennem. Da bøgerne senere blev filmatiseret, var jeg en trofast seer af samtlige afsnit af Tv-serien. Skriver du godt, ved man aldrig hvor en bog kan ende, tænker her også på bøgerne fra J.K.Rowling om Harry Potter og hans magiske univers.

Har du også en bog i hjertet? Du kan få masser af vejledning fra mange skønne “bog doulaer” derude. Jeg kender selv nogle stykker efterhånden og ved hvem jeg kan anbefale. Når du så er klar, hjælper jeg dig med at får den i det helt rette format med lækkert og læsbart layout.

Babyer bliver født efter ni måneders graviditet, mens bøger oftest er årevis undervejs og den sidste del af rejsen, som er planlægning af en udgivelse, kan sagtens startes op tolv måneder inden ønsket udgivelse. Selv inden bogen er helt færdigskrevet. Hold dig ikke tilbage.

Book GRATIS 20 minutter i min kalender og fortæl mig om dit kommende bogprojekt. BOOK Her

English:
My work with “setting books” is gift from heaven. They take me  on exciting journeys, into lovely universes of stories and learning for both families with children and adults on their life’s journey.

The genesis of the books is a balanced exchange of my creative abilities and a writer’s  manuscript,  thoughts, ideas and words. Where the process working with me, starts by me diving into the material, meeting the author, asking for additional imagery, asking questions and tuning in to colours, energies and the mindset in which the manuscript is written.

You could say that I do the birth helping process with the author by finishing a great creative process that manifests physically, into a book in print.

For me, it’s a wonderful process, a combination of all I’ve learned throughout years of experience in various jobs. My interest in craftsmanship, colours, fonts, paper quality and printing methods. It all goes up in a higher whole with my pleasure in designing and guiding the book’s further journey. Because it is certainly not finished simply by the book being printed. I feel for the books and see their further way out to it’s readers and often find it difficult to stop the process in the creative flow of steps and actions that can be taken to get the books out into the world.

I remember a task  when I worked at the printer, we had to do a seasonal booklet overviewing all activities of The Students Sports Clubs in Copenhagen. It became a nice little case where I worked out a balanced layout, in black & white with adjustments of slightly hopeless images, which ended up being good supported by funny filters within Photoshop. A nice matching cover image using the same filters, in Aqua marine colours of a swimmer. The result was a delicious little booklet that made all classes fully booked and overwhelmingly successful.

With the visual attention, good timing and with the right message exposed to the right audience, good results will appear.

Books are magical and sinse childhood I’ve been reading a lot. I discovered the spell of letters and words and taught myself to read before the autumn break in first grade. From the second grade I became a very diligent guest at the school library and  dragged books home and read  4-5  pieces a week. I started by borrowing all the Troldpus books. The little guy with the magic stick in his mouth who could travel wherever he wanted and make himself invisible while making sweet harmless banter in his surroundings. Oh, I loved that world.

I also remember how I, so to speak, swallowed the thick books from the series “The Little House on the Prairie” which  each took several days to  get    through. When the books were later filmed, I was a faithful viewer of every episode of the TV series. If you write well, you never know where a book might end up, and you also think of the books from J.K.Rowling about Harry Potter and his magical universe.

Do you have  a book in your heart, too? You can get lots of guidance from many wonderful “book doulas” out there. I myself know a few now and know who I can recommend. When you’re ready, I’ll help you get it in just the right format with a nice and readable layout.

Babies are born after nine months of pregnancy, buts books are  usually years in the making and the last part of the journey, which is planning a release, can easily starts  up  twelve months before desired release. Selv before the book is completely finished. Don’t hold back.

Book for FREE 20 minutes in my calendar and tell me about your upcoming  book project. BOOK Here

Mangler du et Logo?

Mangler du et Logo?

Need a Logo?

Have you considered creating a small logo that can make your material more interesting?


You can always use colors … and photos … but how about a fine logo – or a fun vignette that emphasizes your subject, your profession, your hobby… Play with it – there’s plenty of help to get on Logo My Way – it’s for FREE – play with it – you ONLY pay for what you want to download… Have FUN!

Try for yourself here: https://logomyway.grsm.io/katrinehoyer5185

Har du overvejet at lave et lille logo som kan gøre dit materiale mere interessant?


Du kan altid bruge farver … og fotos … men hvad med et fint logo – eller en sjov vignet som understreger dit emne, din profession, din hobby … Leg med det – der er masser af hjælp at hente på Logo My Way – det er GRATIS at lege – du betaler KUN for det du vil downloade … Have FUN – det er sjovt.

Prøv selv her : https://logomyway.grsm.io/katrinehoyer5185

Online Content

Online Content

Det er vigtigt at anvende gode illustrationer med tydelig branding og budskaber i din markedsføring. Ellers når du ikke dit ønskede publikum, i værste fald fordi de ikke genkender dig, eller du sender forvirrende signaler. Her skal du tænke Nike / Coca Cola … Less is more.

Lad mig producere et lille lækkert udvalg, der understøtter din businness –
Book GRATIS 20 min i min kalender – og fortæl mig om din forretning og dit behov – BOOK HERE

 

When you create content for your marketing and branding, simplicity is key. Your message and Brand has to be clear, otherwise you confuse your audience. Think of Nike / Coca Cola … Less is absolutely more!

Let me design a nice tiny collection that supports your product and your services –

Book 20 mins in my calendar for FREE  -and tell me about your business and your needs-please BOOK HERE

 

Get your Branding and design aligned on  Social Media

Magasiner og programmer etc.

Magasiner og programmer etc.

Gennem årene har jeg produceret mange hæfter, programmer, brochurer etc. Så da jeg blev tilbudt at lave Medlemsblad for en Hollandsk Expat Community i Syd Frankrig, sprang jeg til.

Det blev til 4 år med 4 årlige udgivelser og et dejligt samarbejde med redaktionen og deres medlemmer. Bladet er på Hollandsk, men  da sprog ikke er en hindring for mig, har det været et berigende samarbejde.

Layout af medlemsblad 4 x årligt, samt layout af annoncer i forb. med redaktionens annoncesalg.

 

Layout on Members Magazine for Dutch Expat Community, in the South of France 4 yearly productions, and sale of layouts on adds.

Quelle bon temps,
Merci a tous, Hans, Annette et NVLR

Event UGE31 Hornbæk 2016

Event UGE31 Hornbæk 2016

I Hornbæk har jeg (gennem seks generationer) hjemme. Det er her mit hjerte brænder for at gøre en stor forskel. Den mulighed fik jeg i 2016 ved at tilføre nogle af mine kompetencer i projekt teamet bag Uge31. et tilbagevendende event siden 2013.

Samarbejde med kompetente og engagerede folk, der lander en hel uge med masser af Gratis Sport, Sundhed og Velvære for dem der har tid og lyst.

2016 blev der arbejdet med en ny hjemmeside, tilhørende webmail, mailchimp-opsætning, Facebook begivenheder, Facebook opslag og annonceringer i kampagner, Instagram, en smule med YouTube og et 8-siders printet program med over 100 aktiviteter.

Opgaven har givet erfaringer og god føling med hvor meget arbejde der ligger i en hel uges arrangementer der fortjener at være flot tilgængelige Online, for at lykkes i den fysiske verden.

Klik på billedet og tag på rundtur i UGE31 Hornbæk, som startede som en god idé i 2013 og som nu har forankret sig som en glædelig tilbagevendende begivenhed, for både lokale og gæster i og omkring Hornbæk, og Helsingør kommune.

Foto: By Lille My, Hornbæk DK.

 

Team Project: Residual Sports and Health Event in local area, more than 90 activities in the same week 31 every year. Despite Covid the event has been active with 30+ events.

Planning, coordinating, Branding Strategy and simple Structure, to easily be repeated for all providers and team members in the future. Since 2013 – Enjoy.

Website in French and English – Organic Wine

Website in French and English – Organic Wine

I foråret 2016 var vi på besøg i Syd Frankrig og lærte en masse om produktion af økologisk vin. Fra Jord til Bord i ordets bogstavligste forstand.

I den anledning endte det med at jeg designede en Hjemmeside til vores nye venner i Languedoc-Rosillion.

Hjemmesiden er på både engelsk og fransk. Der er arbejdet med statiske blog sektioner og med tekst billedgallerier, som Florence  selv vedligeholder. De har tilmelding til nyhedsbreve og er efterhånden meget aktive også via Instagram. En inspirerende, produktiv atypisk fransk familie, som vi elsker at besøge.

Klik på billedet og tag på online besøg hos “De økologiske vinbønder” i Roujan.

 

In March 2016 – We delivered a new website to our friends in the South of France.

Please visit their Organic wine cellar

Welcome to
https://www.grangedebouys.fr/

Folders Layout

Folders Layout


Mangler du en lækker folder i din markedsføring?
Jeg producerer lækkert materiale til mindre virksomheder, som ind imellem har brug for at være synlige på den lækre måde. Jeg kan hjælpe dig til at få leveret dit materiale på print. Fra den rette leverandør.

Måske skal du holde en workshop? Måske du skal på messe?

* Klippekort * med rigtig god rabat LÆS HER

Lad mig høre hvad du har planlagt og lad mig vejlede dig så du får et godt resultat.

GRATIS: Book 20 min i min kalender, så finder vi ud af om jeg kan hjælpe dig. BOOK HER


Missing Folder / Brochure in your Branding?

FOR FREE: Book an appointment of 20 mins in my calendar for a discovery call, we’ll meet on Zoom  where you tell me what are looking for  BOOK HERE

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.